A ’90-es évek elejétől mind gyakrabban hangoztatott, gyakran eltérő tarta­lommal megjelenített fogalom, amely túl gyorsan – a valós megismerést nélkülöző módon – került be a magyar állampolgár szókincsébe.
Döntően a Magyar Köztársaság Európai Uniós tagságával összefüggésben használatos, azonban a NATO-hoz, mint politikai-katonai szövetségi rendszerhez való csatlakozás során szükségképpen elvégzendő közjogi feladatokat is jelent.

Jelen dolgozat a NATO jogharmonizációs munkában résztvevő optikáján ke­resztül tesz kísérletet e folyamat bemutatására, esetenkénti ellentétes szakmai meg­ győződésének szerepeltetésével.

Azon túlmenően, hogy különbséget kell tennünk a jogharmonizáció szűkebb és tágabb értelmezése között, röviden be kell mutatni a Magyar Köztársaság NATO és várható Európai Uniós tagságával kapcsolatos jogharmonizációs feladatok közötti eltéréseket is.

A különbségek felvázolásakor döntő elhatároló ismérv a két szervezet joganyagának (jogforrásának) az összehasonlítása.

A teljes dolgozat letölthető PDF formátumban.