A polgári jog szerint az emberek vagy szerződéses vagy szerződésen kívüli kapcsolatban állnak egymással.

Az ún. szerződések joga az élet valamennyi területét (családi kapcsolatok, vállalkozás, munkavégzés, utazás stb.) átfogja, ahol a látszólagos egyszerűség ellenére ma már egy nyilatkozat megtételéhez, vagy egy okirat megszerkesztéséhez is célszerű ügyvédi segítséget igénybe venni, mivel a jogszabályok ismeretében gondosan kimunkált feltételrendszer pontos megfogalmazásával a későbbi jogviták elkerülhetőek.

A mindennapi életben előforduló szerződések közül irodánk profiljába tartoznak az ajándékozási-, öröklési-, tartási-, gondozási-, életjáradéki-, vállalkozási-, kivitelezési-, megbízási-, ingó- és ingatlan adásvételi-, valamint bérleti szerződések megkötése, továbbá az ezen szerződések kapcsán felmerülő vitás kérdések felek közötti egyeztetése.

Amennyiben a jogvita rendezése már kicsúszott az ügyfelek kezéből és segítségre szorulnak, a célzott és hatékony jogászi munka ez esetben is sok felesleges idegeskedéstől kímélheti meg őket, mivel jogvitáikban képviseletüket bíróságok/hatóságok előtt is ellátjuk, beleértve kártérítés/sérelemdíj érvényesítését is.

Együttműködésre képes felek között még arra is van lehetőség, hogy perindítás nélkül, ítéleti hatállyal a bíróság előtt egyezséget kössünk.

Több évtizedes tapasztalatunk alapján rögzíthetjük, hogy a hozzáértő és tántoríthatatlan ügyvédi fellépés adott esetben mind peren kívül, mind peres eljárásban sokkal kedvezőbb végkifejletet eredményezhet.

A szerződéseken kívül az emberek között gyakorta különböző váratlan események bekövetkezése hoz létre – döntően káros következményekkel járó – kapcsolatot, ilyen egy biztosítási káresemény (halálos közlekedési baleset, gépjármű lopás, viharkár), az embert érő becsületsértő, rágalmazó nyilatkozatok, de ilyen egy közeli hozzátartozó elvesztése is, ami gyakorta eredményezi  perben vagy hagyatéki eljárásban az ügyfél  olyan fokú lelki sérülését, mely a folyamatban lévő eljárásban – ahol sokszor családtagjaival szemben kell érdekeit érvényesítenie – mindenképpen hátrányt jelent.

Amennyiben Ön úgy érzi, hogy biztosítási-, kártérítési-, személyiségi jogai megsértése miatt indult eljárásban, vagy akár a hagyatéki eljárásban való egyedüli részvétele meghaladja az erejét, és törvényes érdekeit nem képes érvényesíteni, irodánk segítségére áll, mivel jelentős tapasztalattal rendelkezünk az ezen eljárásokban való képviselet terén, ahol mindig a békés rendezésre, peren kívüli egyezség megkötésére törekszünk.